Polityka prywatności panelu ePopulus wspieranej przez Cint AB

1. Czym jest Cint?

Cint jest globalną firmą technologiczną średniej wielkości, zajmującą się głównie dostarczaniem rozwiązań SaaS (software as a service – oprogramowanie jako usługa) dla podmiotów kupujących i sprzedających internetowe badania rynku. Cint OpinionHUB łączy osoby kupujące badania internetowe z osobami organizującymi panele, umożliwiając w ten sposób przejrzyste przekazywanie ankiet online. Siedziba główna Cint mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a oddziały firmy można znaleźć w największych miastach Europy, Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku.

2. Priorytetem Cint jest ochrona prywatności użytkowników

Priorytetem Cint jest ochrona prywatności panelistów i respondentów wypełniających ankiety online. Prosimy zapoznać się z poniższą polityką prywatności, aby poznać nasze zasady postępowania z danymi osobowymi.

3. Nasze standardy

Cint ściśle przestrzega standardów i wytycznych wyznaczonych przez ESOMAR: www.esomar.org oraz CASRO: www.casro.org.

4. Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych

Cint pozyskuje dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od panelistów, którzy dobrowolnie zdecydowali się przekazać takie dane. Paneliści zostają zaproszeni do badań panelowych prowadzonych przez naszych partnerów. Paneliści dobrowolnie dołączają do badań panelowych w celu przekazania swojej opinii na temat produktów lub usług. Cint pomaga w realizacji tego procesu.

Kiedy Cint pośredniczy w procesie pozyskiwania danych, zawsze dbamy o to, aby organizatorzy panelów korzystali z zaproszeń, a klienci z kwestionariuszy, które jednoznacznie wskazują firmę badawczą lub panelową oraz wyjaśniają cel(e) nawiązania przez nas kontaktu.

Cint wykorzystuje dane osobowe panelistów wyłącznie do następujących celów:

  1. Zaproszenie panelistów poprzez kwestionariusz do wzięcia udziału w badaniu rynku;
  2. Wykonanie badania profilowego w celu uzyskania dodatkowych informacji o panelistach;
  3. Rozwiązanie problemu organizacyjnego;
  4. Zweryfikowanie odpowiedzi udzielonych przez panelistów w ankiecie przeprowadzonej w ostatnim czasie dla naszego klienta;
  5. Aktualizacja i sprawdzenie poprawności danych osobowych panelistów znajdujących się w naszej bazie.

Od czasu do czasu możemy kontaktować się z panelistami w następujących celach:

  1. Uzyskanie informacji w celu przekazania dodatkowych ofert premiowych;
  2. Zapytanie panelistów o zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celu, który nie został podany w momencie uzyskiwania takich danych.

Kiedy paneliści biorą udział w ankietach prowadzonych przez nas na zlecenie klientów, mogą spotkać się z pytaniami o ich opinie, a także z prośbami o podanie danych demograficznych, takich jak wiek lub liczba osób w gospodarstwie domowym. Paneliści mają prawo odmowy odpowiedzi na wybrane pytania lub rezygnacji z badania w każdym momencie. Jeśli panelista dołączy do badania panelowego któregoś z naszych organizatorów, może w każdym momencie zrezygnować z członkostwa, wykonując kroki podane w instrukcji rezygnacji.

5. Ujawnianie danych osobowych

NIE oddajemy, nie sprzedajemy ani w inny sposób nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim bez uzyskania Państwa wcześniejszej zgody, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

Odpowiedzi udzielone w ankietach: Udzielone przez Państwa odpowiedzi są łączone z odpowiedziami innych osób, gromadzone w tabelach i wykorzystywane wyłącznie w takiej zgrupowanej formie. Klientom przekazujemy wyłącznie dane w formie zgrupowanej i uniemożliwiającej identyfikację respondenta. Wszystkie odpowiedzi na pytania ankietowe zostaną zachowane w całkowitej poufności.

Sprzedaż firmy: Możemy przekazać wszystkie posiadane przez nas informacje na Państwa temat jako składnik majątku przekazywany w związku z fuzją lub sprzedażą (w tym przekazanie w ramach postępowania upadłościowego lub likwidacji), obejmującą całość lub część naszej działalności, bądź prowadzoną ze względu na reorganizację spółki lub inną zmianę w zakresie kontroli nad spółką.

Działania organów prawnych: Cint i nasi dostawcy usług mogą przekazać Państwa dane osobowe w odpowiedzi na nakaz rewizji lub inny prawomocny nakaz lub żądanie. Dane mogą też zostać przekazane organowi prowadzącemu dochodzenie w związku z naruszeniem umowy lub prawa oraz w każdej innej sytuacji, kiedy jest to wymagane przez prawo. Możemy też ujawniać dane osobowe w celu usprawnienia windykacji Państwa zobowiązań, a także w innych sytuacjach, kiedy jest to konieczne do wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

6. Wykorzystanie ciasteczek (cookies), plików dziennika (log files) i innych technologii na naszej stronie internetowej

Ciasteczka (cookies) to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze użytkownika przez stronę internetową, które przypisują użytkownikowi numer identyfikacyjny i przechowują pewne informacje dotyczące korzystania ze strony przez tego użytkownika. Cint wykorzystuje ciasteczka na naszej platformie w celu ułatwienia panelistom korzystania ze strony oraz w celu zapewnienia kontroli jakości i weryfikacji działania strony. W plikach ciasteczek wykorzystywanych przez Cint nie są zapisywane żadne dane osobowe. Cint Cookies

Niektóre z ciasteczek wykorzystywane na platformie naszej lub naszych partnerów są konieczne do rozpoznania i weryfikacji panelistów, a ponadto chronią profile panelistów i informacje znajdujące się na ich kontach przed nieuprawnionym dostępem. Ustawienia prywatności przeglądarek panelistów muszą zezwalać na obsługę ciasteczek ze stronywww.cint.com (lub stron organizatora panelu). W przeciwnym razie niemożliwa będzie rejestracja w panelu ani dostęp do portalu Cint. Paneliści mogą skonfigurować ustawienia prywatności w swoich przeglądarkach tak, aby usuwać ciasteczka po opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki.

Niektóre ze stron Cint i partnerów Cint wykorzystują lokalne obiekty udostępnione Flash (Local Shared Objects; LSO), zwane też „ciasteczkami flashowymi”, w celu zapamiętania preferencji panelistów, wyświetlania treści w sposób dostosowany do panelistów, personalizowania ich wizyt lub śledzenia w innych sposób ich zachowania i aktywności w czasie wielokrotnych wizyt na stronie. Ciasteczka flashowe wykorzystujemy wyłącznie do celów badawczych.

Ciasteczka flashowe różnią się od ciasteczek przeglądarki ilością i rodzajem przechowywanych danych oraz sposobem, w jaki dane te są przechowywane. Narzędzia służące do zarządzania ciasteczkami dostępne w przeglądarkach lub aplikacjach chroniących przed oprogramowaniem typu spyware nie usuwają ciasteczek flashowych, a przeglądanie internetu w trybie prywatnym nie zapobiega ich zapisywaniu na komputerze.

Paneliści mogą jednak zarządzać ustawieniami prywatności i przechowywaniem ciasteczek flashowych (bądź całkowicie wyłączyć ich obsługę) poprzez wizytę na stronie firmy Macromedia, producenta programu Flash Player, pod następującym adresem: Adobe – Flash Player: Settings Manager

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacje znajdujące się na Państwa koncie oraz Państwa profil są chronione hasłem, tak aby nikt poza Państwem nie miał dostępu do znajdujących się tam danych

Zalecamy, aby nikomu nie ujawniać swojego hasła. Cint nigdy nie zwróci się do Państwa z prośbą o podanie hasła w rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail, której Państwo nie zamawiali. Prosimy również pamiętać o wylogowaniu się ze swojego konta panelowego i zamknięciu okna przeglądarki po zakończeniu pracy. Pozwala to ochronić Państwa dane osobowe i korespondencję przed nieuprawnionym dostępem, kiedy dzielą Państwo komputer z inną osobą lub pracują na komputerze znajdującym się w miejscu publicznym, takim jak biblioteka lub kafejka internetowa.

Podczas korzystania z Państwa informacji osobowych, jak opisano powyżej i niezależnie od miejsca wykonywania tej czynności, Cint zawsze podejmuje kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych informacji i przestrzeganie odpowiedniej polityki prywatności.

8. Ochrona prywatności dzieci

Uważamy, że ochrona prywatności dzieci w internecie jest niezwykle ważna, dlatego zalecamy rodzicom i opiekunom, aby towarzyszyli swoim dzieciom podczas korzystania z internetu oraz nadzorowali ich działania. Cint nigdy nie przetwarza danych osobowych dzieci bez uzyskania zgody ich rodziców. Cint przestrzega, w stosownym zakresie, obowiązujących ustaw i przepisów dotyczących ochrony prywatności dzieci, w tym w szczególności amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (United States Children’s Online Privacy Protection Act) z roku 1998 (dla panelistów z USA) oraz dyrektywy UE dotyczącej ochrony danych osobowych (European Union Data Directive) 95/46/WE (dla panelistów z Unii Europejskiej), a także wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych. Podczas prowadzenia globalnych badań internetowych Cint przestrzega wszystkich obowiązujących międzynarodowych i krajowych praw dotyczących uzyskiwania zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo dzieci w takich badaniach. Zachęcamy rodziców i opiekunów do skontaktowania się z Cint w celu omówienia zasad dotyczących pozyskiwania danych osobowych ich dzieci/dziecka.

9. Kontakt

W celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach niniejszej polityki prywatności należy zapoznać się z częścią ostatnie aktualizacje niniejszej polityki

Pytania dotyczące niniejszej polityki, skargi dotyczące naszej działalności oraz prośby o dostęp do danych należy zgłaszać bezpośrednio do:
Działu wspomagającego członkom, learnmore@cint.com
lub pocztę tradycyjną na adres:
Cint AB, Luntmakargatan 46, 4tr, 111 37 Stockholm, Sweden