Regulamin

1. Cel

ePopulus jest internetowym Panelem umożliwiającym zarejestrowanym osobom uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej. Ten dokument określa zasady działania panelu, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestników.

2. Zasady uczestnictwa

Uczestnictwo w panelu ePopulus jest całkowicie dobrowolne.

Uczestnikami Panelu może zostać każda osoba posiadająca dostęp do Internetu, która przejdzie proces rejestracji oraz:

 • ma ukończone 15 lat
 • posiada ważny adres e-mail
 • posługuje się językiem polskim
 • mieszka na stałe w Polsce

Wypełnienie i złożenie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.epopulus.pl jest równoznaczne z:

 • akceptacją niniejszego Regulaminu
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jedynie do celów badawczych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

3. Zobowiązania Uczestnika

Uczestnik panelu zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w ankietach, które regularnie otrzymuje na podany podczas resjestracji adres email, a w szczególności do udzielania prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi na pytania ankiety.

Udzielanie odpowiedzi nierzetelnych i niezgodnych z prawdą stanowi naruszenie Regulaminu.

Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko jeden raz i zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych i aktualnych danych oraz do ich aktualizacji. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik otrzymuje drogą e-mail dane do logowania do konta Uczestnika, gdzie zapisane są wszystkie jego informacje.

Branie udziału w badaniach jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma prawo odmówić udziału w ankiecie, do której dostał zaproszenie.

4. Wynagrodzenie

Uczestnik panelu ePopulus otrzymuje wynagrodzenie za rzetelne i prawdziwe wypełnienie ankiety. Kwota wynagrodzenia jest podawana każdorazowo w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu i zależy od ilości pytań w ankiecie. Kwota wynagrodzenia jest automatycznie dodawana do konta po zakończeniu badania. Uczestnik panelu może wypłacić wynagrodzenie na swoje konto bankowe po przekroczeniu kwoty 40 PLN. Wynagrodzenie przekazywane jest przez system PayPal.

5. Rezygnacja z Uczestnictwa

Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w panelu ePopulus a jego konto zostaje usunięte.

W przypadku jeśli Uczestnik nie przestrzegał swoich zobowiązań a w szczególności:

 • naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu,
 • posiadania przez Uczestnika wielu kont,
 • udzielenia nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu rejestracyjnym lub ankietach,
 • udzielenia bezużytecznych odpowiedzi w ankietach,
 • nieużywanie konta przez okres dłuższy niż 1 rok,
 • niewyrażenie zgody na zmianę Regulaminu

ePopulus zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zamknięcia konta Uczestnika.

6. Ochrona danych osobowych

Naszym priorytetem jest ochrona prywatności Uczestników panelu wypełniających ankiety online. Odpowiedzi trafiają do analiz w anonimowej formie. Ściśle przestrzegamy standardów i wytycznych wyznaczonych przez ESOMAR: www.esomar.org oraz CASRO: www.casro.org.

ePopulus wraz z Cint AB zapewniają, że wszystkie dane oraz opinie uzyskiwane od Uczestników w trakcie badań są poufne. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów badawczych i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

7. Postanowienia końcowe

ePopulus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o których Uczestnicy będą powiadamiani drogą mailową. Brak odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania zmian w Regulaminie automatycznie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonane tych zmian.

8. Dane firmy

Właścicielem panelu ePopulus jest: UAB Synopticom International, Laisvės pr. 60, Wilno, Litwa
e-mail: membersupport@synoint.com
Telefon: +370 6462 3829

Dane Uczestników panelu przechowywane są przez: Cint AB, Luntmakargatan 46, 4tr, 111 37 Stockholm, Szwecja.